446715241_293726
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

علی مومنی به عنوان رئیس شاخه پارکور فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ دکتر زهرا اینچه درگاهی ،رئیس فدراسیون ژیمناستیک در حکمی علی مومنی را به عنوان رئیس شاخه پارکور فدراسیون ژیمناستیک منصوب کرد. در حکم نامبرده آمده است؛ امیداست باجذب نیروهای مستعد و متخصص این شاخه در حوزه های تعریف شده و برنامه ریزی منسجم با هماهنگی فدراسیون, عملکردموثر داشته و موجبات رشدو ارتقاء این شاخه جدید وزیبا را فراهم آوردید.

زهرا اینچه درگاهی                                              رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید