ترامپولین

یکی دیگرازشکلهای ژیمناستیک، ترامپولین می باشد. تاریخچه استفاده از ترامپولین به زمان استفاده از شبکه توری که آکروباتکارها از آن استفاده می کردند، باز می گردد که ایده آن توسط جرج نیسین در سالهای 1930 مطرح گردیده است. وی با تکه هایی از پارچه با استحکام زیاد که به یک چارچوب فلزی با خاصیت ارتجاعی متصل بودند، نخستین نمونه ترامپولین را ایجاد نمود . واژه ترامپولین از کلمات ترامپلینگ ( به معنی محکم پریدن روی چیزی ) و بورد ( سطح مشخص که میتوان روی آن بازی کرد ) گرفته شده است که در طول زمان به واژه ترامپولین تغییر نام داد این وسیله به ورزشکاران جهت بهبود وضعیت فیزیکی و روانی کمک می کند. و به طورخاص به درک فرم بدنی ورزشکاردرفضا کمک میکند. در ژیمناستیک هنری، ترامپولین هفتمین وسیله ای است که به عنوان یک وسیله کمک آموزشی از آن استفاده می شود . . این ورزش در کشور آمریکا موفقیت هایی را به سرعت بدست آورد ونخستین مسابقات ملی قهرمانی این ورزش در سال 1948 برگزار گردید. در سال 1995 ،ترامپولین به بازی های پان امریکن راه یافت و سرانجام به دیگر کشورهای اروپایی همانند سوئیس و ... راه یافت ژیمناستیک ترامپولین نمایشگرآزادی و فضا می باشد. تعداد بیشمارو پیچیده پرش ها و چرخش ها، که گاهاً ارتفاع آنها به طول 8 متر می رسد، مهارت استادانه در تکنیک، کنترل بدن به نحوعالی و حرکات توام با هارمونی را طلب می کند. ترامپولین درهرشاخه از ورزش که عناصر آکروباتیک در آن وجود دارد، بکار رفته و استفاده می شود. در مجموع ترامپولین وسیله های است که بیانگر شجاعت، جوانی و تنوع است

رئیس و دبیر شاخه ترامپولین

MahanBajragTrumpolin

ماهان باژرنگ

رئیس
NaserKhezriTrampolin

ناصر خضری

دبیر