ژیمناستیک برای همه

ژیمناستیک هنری بعنوان یک رشته مدال آور در المپیک حضور دارد و شامل انجام حرکات خاص ژیمناستیکی در قالب نمایش قدرت، چابکی، انعطاف پذیری، کنترل وسرعت و هماهنگی و حفظ تعادل می باشد. ژیمناستیک هنری آقایان دارای 6 اسباب شامل؛ حرکات زمینی، بارفیکس، دارحلقه، خرک حلقه، پرش خرک و پارالل است. ژیمناستیک هنری در دو بخش مجزای آقایان و بانوان میباشد.

رئیس و دبیر شاخه ژیمناستیک برای همه

FatemeMohitabadigym4all

فاطمه محیط آبادی

رئیس
AlizadrGym4all

مهدی علیزاده

دبیر