40

با حکم سرپرست فدراسیون مربیان تیم های ملی ژیمناستیک هنری ابقا شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ حمید احمدی ، سرپرست فدراسیون در احکامی جداگانه محمدرضا خیرخواه را به عنوان سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان ، مسعود جودی را به عنوان سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان و عزیز افضلی فرد را به عنوان سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری نوجوانان ابقا کرد. احکام سرمربیان تیم های ملی تا پایان سال 1401 می باشد.