مجمع انتخاباتی ریاست هیات ژیمناستیک استان کرمان

مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا در قطر

مراسم افتتاحیه سالن نوسازی شده برداران شهید آذرپی